dnes je 25.5.2024

Input:

Praktický návod k oznámení látky s harmonizovanou klasifikací

31.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.5.2 Praktický návod k oznámení látky s harmonizovanou klasifikací

MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů

Oznámení on-line pomocí REACH IT

Před vlastním oznámením musíme provést:

 1. Inventuru látek (tabulka nebo seznam), které vyrábíme nebo dovážíme, u dovozových směsí rozklíčovat složení a zjistit, která složka přesahuje limity a bude muset být oznámena, a zapsat ji jako jednotlivou látku do inventárního seznamu.

 2. Vyjmout látky, na které se nevztahuje nařízení CLP.

 3. Zkontrolovat, které látky podléhají registraci (jsou předregistrované) - u těch se oznámení provede, i když nejsou klasifikovány jako nebezpečné.

 4. Zjistit všechny dostupné informace o identifikaci látek - název IUPAC, číslo EINECS, číslo CAS nebo další identifikační kódy, a zjistit kvalitativní a kvantitativní složení látek.

 5. Ověřit, které látky jsou uvedeny v seznamu harmonizovaných klasifikací látek (příloha VI, část 3 nařízení CLP), a zaznamenat identifikační (indexové) číslo.

 6. Pokud látka nemá harmonizovanou klasifikaci, shromáždit veškeré dostupné a spolehlivé informace o nebezpečných vlastnostech.

 7. Klasifikovat látku srovnáním dostupných informací s klasifikačními kritérii v nařízení CLP.

 8. Rozhodnout se, zda chcete vytvořit skupinu výrobců a/nebo dovozců s případnými oznamovateli či žadateli o stejnou látku, nebo se stát členem takové skupiny, a předložit společnou klasifikaci a označení látky, nebo zda budete oznamovat sami.

Jaké jsou potřebné údaje pro oznámení:

 1. Pokud již je vytvořen účet na REACH IT (oznamovatel předregistroval nebo registroval látky), je potřeba přístupový ID a heslo, které bylo vytvořeno při vzniku účtu. Heslo se pravidelně aktualizuje, takže pokud jste dlouho do svého účtu nevstupovali, budete požádáni o aktualizaci hesla.

 2. Pokud oznamovatel nemá účet na REACH IT, je nutné jej nejprve standardním postupem vytvořit. K vytvoření hesla jsou potřeba následující údaje:

  • kontaktní údaje firmy,

  • název společnosti, adresa, telefon,

  • fakturační adresa (pokud se liší od adresy firmy),

  • kontaktní osoba (za firmu, poté může, ale nemusí, být jiná kontaktní osoba zodpovědná za oznámení), jméno, e-mail kontaktní osoby, nepovinný telefon, mobil,

  • velikost firmy (můžete být buď malý, střední nebo velký podnik, podle počtu zaměstnanců a obratu, určí se dle doporučení komise EU ze dne 6. května 2003, které se týká definice mikropodniků, malých a středních podniků).

 3. Informace o oznamované látce:

  • identifikace látky, název, název dle IUPAC (povinný údaj), identifikační číslo (indexové), číslo CAS a EINECS,

  • identifikace přídatných látek a nečistot,

  • typ látky (jednosložková, vícesložková, UVCB) a fyzikální forma,

  • obvyklá koncentrace,

  • množství, které oznamujeme,

  • klasifikace a prvky označení podle nařízení CLP (výstražné symboly nebezpečnosti, signální slovo, standardní věty o nebezpečnosti (H-věty) a doplňující standardní věty o nebezpečnosti (EUH-věty)),

  • u klasifikace musí být vyplněna všechna pole, tj. musí být udán důvod pro neoznámení dané třídy nebezpečnosti. Uvádí se,

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...