dnes je 18.7.2024

Input:

Prováděcí předpisy k zákonu o chemických látkách – II. část

26.11.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentář k další prováděcí vyhlášce k zákonu o chemických látkách a chemických přípravcích.

3. Vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 14. dubna 2004 č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení  jejich evidence provádí § 28 odst. 14 zákona.

Výrobce nebo dovozce nebezpečné látky uváděné na trh samostatně nebo jako součást přípravku, vedou její průběžnou evidenci v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této vyhlášky.

Evidence látky uváděné na trh samostatně zahrnuje:

·        identifikaci látky (chemický název, číslo CAS a číslo ES),

·        identifikaci nečistot (chemický název, číslo CAS, číslo ES a koncentrace látky tvořící nečistotu),

·        identifikaci příměsí (chemický název, číslo CAS, číslo ES a koncentrace látky tvořící příměs),

·        klasifikaci látky (písmenné označení nebezpečných vlastností, R-věty a S-věty),

·        množství látky.

Evidence nebezpečné látky obsazené v přípravku zahrnuje:

·        identifikaci přípravku (obchodní název)

·        identifikaci složek přípravku (chemický název, číslo CAS, číslo ES a koncentrace)

·        klasifikaci přípravku (písmenné označení nebezpečných vlastností, R-věty a S-věty)

·        množství přípravku.

Výrobce, který vyrobí, a dovozce, který doveze nebezpečnou látku samotnou nebo obsazenou v přípravku, a uvedou ji na trh v množství větším než 1 000 t za kalendářní rok, oznamuje Ministerstvu životního prostředí údaje o jejím množství a vlastnostech podle přílohy č. 2 vyhlášky, kde musí být zahrnuty základní údaje o:

·        výrobci a dovozci (název firmy, adresa, IČO),

·        látce
(chemický název, číslo CAS, číslo ES, vzorec, molekulová hmotnost, čistota, identifikace příměsí a nečistot, klasifikace),

·        fyzikálně-chemických vlastnostech
(např. bod tání, bod varu, hustota, rozdělovací koeficient, tlak par, hořlavost),

·        osudu a transportu látky v životním prostředí (např. stabilita, biologická rozložitelnost, bioakumulace),

·        ekotoxicitě (např. toxicita pro ryby a bezobratlé, inhibice růstu řas, toxicita pro rostliny),

·        toxicitě (např. akutní a chronická toxicita, dráždivost, žíravost, senzibilizace, karcinogenita, mutagenita).

Výrobce, který vyrobí, a dovozce, který doveze nebezpečnou látku samotnou nebo obsazenou v přípravku, a uvedou ji na trh v množství větším než 10 t a menším nebo rovném 1 000 t za

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...