dnes je 17.7.2024

Input:

Působnost a současné aktivity celních orgánů na úseku odpadů

20.4.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.1 Působnost a současné aktivity celních orgánů na úseku odpadů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Činnost celních orgánů

V souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské unii a zavedením volného pohybu zboží uvnitř Společenství celní orgány dnem 1. května 2004 ukončily svou dosavadní činnost na státních hranicích, čímž byly definitivně ukončeny pravidelné celní kontroly zboží přestupujícího státní hranice České republiky, s výjimkou mezinárodních letišť, které mají nadále charakter vnější hranice Společenství.

V souladu s nařízením Rady č. 3912/92 o kontrolách vykonávaných uvnitř Společenství v silniční a vnitrozemské vodní dopravě, které se týkají dopravních prostředků registrovaných nebo zařazených do oběhu v třetích zemích a nařízením Rady č. 4060/89 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě jsou kontroly vykonávané před 1. květnem 2004 jako pohraniční kontroly, vykonávány ve vnitrozemí. Provádění těchto kontrol v rámci Celní správy České republiky zabezpečují „skupiny mobilního dohledu“, jejichž primárním úkolem je

 • provádění celního dohledu,

 • pátrání po zboží, které uniklo celnímu dohledu.

 • dále tyto skupiny vykonávají kompetence v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštními právními předpisy.

Činnost celních orgánů je vykonávána ve vnitrozemí s tím, že při kontrolní činnosti dopravního prostředku na vnitřní hranici Společenství dle výše uvedených předpisů Společenství nesmí dojít k jeho zastavení nebo omezení jeho volného pohybu.

Jedním z řady zvláštních právních předpisů upravujících kompetence celních orgánů je i zákon o odpadech, podle jehož ustanovení § 71 jsou celní úřady jedním z orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, přičemž vykonávají činnosti stanovené v ustanovení § 77 zákona o odpadech.

Předmět činnosti cel

Předmětem činnosti celních orgánů v této oblasti je

 • kontrola vnitrostátní přepravy nebezpečných odpadů,

 • kontrola přeshraniční přepravy odpadů,

 • kontrola dovozu baterií, akumulátorů a odpadů ze třetích zemí.

V rámci provádění kontroly přeshraniční přepravy odpadů z členských států Evropské unie jsou celní úřady zejména oprávněny

 • zastavovat vozidla, nařizovat odstavení vozidla na vhodné místo, kontrolovat doklady provázející odpad a zboží, doklady prokazující totožnost osoby přepravující odpad, provádět fyzickou kontrolu odpadů a zboží, odebírat a analyzovat vzorky a pořizovat fotodokumentaci,

 • provádět šetření také na místě vzniku odpadů u původce, držitele nebo oznamovatele a na místě určení u konečného příjemce, avšak pouze v případě zjištění porušení právních předpisů při kontrole přepravy odpadů,

 • nařídit přerušení přepravy a odstavení vozidla na místo k tomu určené, v případě zjištění nedovolené přepravy nebo přepravy prováděné v rozporu s povolením,

 • rozhodnout o stanovení kauce ve výši od 10 000 Kč do 50 000 Kč, pokud došlo k porušení právních předpisů,

 • vyžádat si při kontrole odbornou pomoc České inspekce životního prostředí,

 • požádat o rozhodnutí krajský úřad v případě pochybností, zda přepravované zboží není odpadem.

Z výše uvedeného vyplývá, že celní orgány v případě pochybností nerozhodují o tom, zda přepravované zboží naplňuje definici odpadu podle zákona o odpadech a nemají také sankční oprávnění.

Dovoz odpadů

Dovoz zboží (odpadů) z třetích zemí, které podléhá celnímu dohledu, je bez závažných problémů, protože kontrolu provádějí celní orgány pravidelně podle celních předpisů. Při přepravě zboží (odpadů) z členských států Evropské unie, které nepodléhá celnímu dohledu, provádějí celní orgány pouze namátkové kontroly na silničních komunikacích, při kterých zjišťují, zda jsou dodržovány předpisy o přepravě odpadů. Při této kontrolní činnosti nelze vždy bez pochybností určit, zda přepravované zboží je odpadem, a proto podle zákona o odpadech rozhoduje v případě pochybností o tom, zda zboží naplňuje definici odpadu, na návrh celního úřadu příslušný krajský úřad. Lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů, což je s ohledem na reálné možnosti skladování zboží, omezený počet odstavných ploch (neexistence zvláštních odstavných ploch pro nebezpečné odpady) a riziko náhrady škody v případech, kdy krajský úřad rozhodne, že přepravované zboží není odpadem, značně problematické. V současné době se celní orgány snaží eliminovat uvedený problém tak, že v souladu se zákonem o odpadech využívají odborné pomoci České inspekce životního prostředí. Výsledky odborné pomoci České inspekce životního prostředí jsou zohledněny při rozhodovací činnosti celních orgánů o přerušení přepravy a odstavení vozidla, přičemž v případě zjištění porušení právních předpisů předávají celní orgány případ České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení sankce.

Dohoda o spolupráci

Za účelem dalšího zlepšení spolupráce mezi Generálním ředitelstvím cel, Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí byla dne 20. 1. 2006 uzavřena Dohoda o spolupráci při kontrole přeshraniční a vnitrostátní přepravy odpadů. 

V souvislosti s předpokládaným zvyšujícím se počtem případů nelegální přepravy odpadů z členských států Evropské unie na území České republiky přijala celní správa opatření ke zvýšení kontrolní činnosti v uvedené oblasti. V součinnosti s Ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie bylo přijato

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...