dnes je 18.7.2024

Input:

Skládky odpadů - příloha č. 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

18.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.7 Skládky odpadů - příloha č. 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Obecně

Pojem skládka je definován v § 4 písm. h) zákona o odpadech. Skupiny skládek jsou definovány v § 3 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., ve které jsou definovány i některé další pojmy z oblasti skládkování odpadů.

Provozovatelé skládek jsou povinni zaslat údaje o skládce obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) (v hl. m. Praze správnímu obvodu - SOP) příslušnému podle místa umístění do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení. Povinnost zaslat údaje o provozované skládce stanoví zákon o odpadech § 39 odst. (3) a (4), způsob a rozsah ohlašování stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23.

Každý rok jsou provozovatelé skládek povinni zaslat příslušnému ORP (SOP) údaje o finanční rezervě a volné kapacitě skládky podle listu č. 4 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Hlášení se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (správní obvod hl. m. Prahy) zveřejní na svých internetových stránkách.

Pro účely této vyhlášky se přenosovým standardem dat o odpadech rozumí požadovaný formát dat a minimální rozsah povinného ověření k zajištění jejich formální a obsahové správnosti, který umožňuje ohlašování údajů v elektronické podobě a který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách, na kterých se rovněž budou zveřejňovat jeho změny nebo opravy.

Další používané pojmy

Jednodruhová skládka - skládka, na které se ukládá pouze jeden druh odpadu.

Skládkový plyn - plyn, který se vyvíjí z odpadu uloženého na skládce biologickými i chemickými (abiotickými) pochody.

Zařízení - skládky, povrchové doly, lomy, pískovny a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám.

Sektor skládky - místně vymezená část skládky, která slouží k ukládání odpadů srovnatelných svým původem, složením a vlastnostmi, a která svým technickým provedením zabezpečí oddělené ukládání těchto odpadů uvnitř jedné skládky a zabrání kontaktu případně smíchání odpadů uložených v jednotlivých sektorech skládky po celou dobu jejich uložení.

Skládka s více sektory - je skládka na jednom pozemku, která je konstrukčně rozdělena na více sektorů skládky, který je každý samostatně technicky vybudován jako příslušná skupina skládky.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností - je obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jehož správním území je skládka provozována.

Příslušný správní obvod hl. m. Prahy - je správní obvod hl. m. Prahy, na jehož správním území je skládka provozována.

Přehled relevantních ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb.

§ 4  Další základní pojmy, písmeno h),r) 
§ 39  Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahující PCB a odpadů PCB odstavce (3), (7), (8) a (11) písmeno b) 

Vyhláška č. 383/2001 Sb.

§ 20  Obsah roční zprávy o plnění zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok (odst. 5) 
§ 23  Způsob ohlašování zařízení k nakládání s odpady, odstavce (2), (4) a (5) 

Příloha č. 20, list č. 4

Příloha č. 23

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

§ 2  Základní pojmy 
§ 3  Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu 
Způsob vyplňování formuláře - Příloha č. 23

Rozsah zaslaných údajů o provozované skládce a ostatních zařízení pro ukládání odpadů uvedených v tabulce kódů skládek je dán přílohou č. 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb, v platném znění. Tato příloha se vyplňuje a zasílá samostatně za každou skládku a ostatní zařízení pro ukládání odpadů.

Vyplněné Hlášení je ilustrační vzor, ve kterém jsou všechny údaje smyšlené a případná podobnost je čistě náhodná. Výjimkou jsou názvy obcí a k nim příslušné kódy IČZÚJ a ORP.

Provozovatel - je oprávněná osoba, která skládku provozuje a má souhlas krajského úřadu k provozování skládky.

- vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby (provozovatele skládky) přidělené rejstříkovým soudem nebo živnostenským úřadem. Pokud má oprávněná osoba IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. IČ lze najít na internetu např. stránka wwwinfo.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty.

Oprávněná osoba (název) - vyplňuje se název provozovatele skládky (oprávněné osoby), která provozuje skládku tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovatele skládky (oprávněné osoby).

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo provozovatele skládky nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz). Kódy jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3 Manuálu.

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, místa adresy provozovatele skládky (oprávněné osoby). Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu např. stránka wwwinfo.mfcr.cz v databázi ARES nebo získat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů o IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky vydaný ČSÚ.

Datum vyhotovení dokladu - vyplňuje se datum ve formátu ddmmrr.

Razítko a podpis - otiskne se razítko provozovatele skládky a doklad podepíše osoba zodpovědná za pravdivost údajů uvedených v příloze.

Samostatná provozovna - rozumí se i místo provozování činnosti, při které odpad vzniká nebo se s ním nakládá a není provozovnou podle zvláštních právních předpisů. Pokud je v provozovně, která je provozovnou podle obchodního zákoníku (§ 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb.) nebo živnostenského zákona (§ 5 odst. 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.), provozováno více zařízení se souhlasem podle § 14 odst. 1 zákona, nebo byl tento souhlas nahrazen integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci, rozumí se samostatnou provozovnou každé z těchto zařízení. Provozovna musí být označena obchodní firmou podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.

Číslo provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud provozovatel skládky (oprávněná osoba) má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplní příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecním úřadě obce s rozšířenou působností (v hl. m. Praha číslo vyplní příslušný správní obvod).

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovny.

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území je skládka provozována, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...