dnes je 12.6.2024

Input:

Uložení termínovaných opatření k nápravě

6.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.2.6
Uložení termínovaných opatření k nápravě

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Stáhnout vzor

V .......................
dne ...................

adresát
(osoba povinná)
..............

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí a zemědělství obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ........ jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. h) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

ukládá

po provedeném správním řízení adresátu ..........
tato nápravná opatření:

  1. Zabezpečit úložiště nebezpečných odpadů (použitých olejů) nepropustnou podlahou se zvýšeným prahem.

    Termín do .....................

  2. Zpracovat chybějící identifikační listy pěti nebezpečných odpadů a vybavit jimi sklad nebezpečných odpadů.

    Termín do .....................

O d ů v o d n ě n í

Obecní úřad s rozšířenou působností v ......... provedl dne ......... kontrolu povinné osoby, přitom zjistil nedostatky na úseku nakládání s nebezpečnými odpady, únik do okolního prostředí z uložiště použitých olejů, absence pěti identifikačních listů.

V rámci vedeného řízení o uložení pokuty za tyto nedostatky dospěl správní orgán k přesvědčení, že je žádoucí stanovit samostatným rozhodnutím termínovaná opatření k odstranění těchto nedostatků. Hlavním

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...