dnes je 28.5.2024

Input:

Využití fondů z EU pro životní prostředí v České republice

12.6.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Investice do životního prostředí v ČR může EU v letech 2004-2006 podpořit částkou až 500 milionů eur. Zdrojem budou Strukturální fondy a Fond soudržnosti.

Z fondu ISPA již ČR získala 159 milionů eur na projekty v oblasti životního prostředí. Dále Česká republika získala z fondu Phare celkem 841 milionů eur a na pomoc České republice postižené loňskými povodněmi se Evropská komise koncem listopadu 2002 rozhodla uvolnit z nově vzniklého evropského Fondu solidarity 129 milionů eur (3,78 mld. Kč).

Strukturální fondy a Fond soudržnosti

Po vstupu do EU bude ČR moci čerpat stejně jako ostatní členské státy finanční prostředky ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (Kohezní fond). ČR má z Fondu soudržnosti přiděleno 418 milionů eur a ze Strukturálních fondů 83 mil. eur pro oblast životního prostředí (týká se to období let 2004 – 2006, po vstupu do EU).
Investice v České republice budou zaměřeny především do oblasti ochrany vod, nakládání s odpady, kvality ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží.

Fond soudržnosti

Projekty pro Fond soudržnosti musí mít objem minimálně 10 milionů eur. Priority Fondu soudržnosti v oblasti životního prostředí: 

Projekty, které naplňují následující cíle ekologické politiky EU
- uchování, ochrana a zlepšení kvality životního prostředí,
- ochrana zdraví obyvatelstva,
- šetrné a racionální využívání přírodních zdrojů.

Projekty, které vyhovují principům EU uplatňovaným v ochraně životního prostředí
- princip prevence,
- princip řešení škod u zdrojů,
- princip „znečišťovatel platí“.

Z posouzení vývoje a současného stavu životního prostředí, investiční náročnosti a charakteru přetrvávajících problémových oblastí vyplývají následující prioritní oblasti Fondu soudržnosti: 1. zajištění množství a jakosti vod (pitné vody a odpadních vod)
2. nakládání s odpady
3. kvalita ovzduší
4. odstraňování starých zátěží.

Výběr a řízení projektů Fondu soudržnosti (podle současného návrhu):

a) Na úrovni krajů – vedoucí složkou budou krajské úřady, spolupráce SFŽP a MŽP

- evidence zdrojů znečištění, neodpovídajících normám – potenciálních projektů

- inicializace projektů, návrhy sdružování projektů do skupin projektů

- tlak na potenciální žadatele, aby připravili žádosti

- informace pro žadatele o možnostech a podmínkách fondů EU

- evidence žádostí z dotčeného kraje a stanovení „krajského pořadníku“, který bude pravidelně předáván implementační agentuře.

b) Na úrovni implementační agentury

- přijímání žádostí

- pomoc a konzultace žadatelům při vypracovávání všech stupňů žádostí

- oficiální registrace žádostí

- vyhodnocení žádostí

- předložení vyhodnocených žádostí Pracovní skupině Fondu soudržnosti.

c) Na centrální úrovni – MŽP

- hodnocení projektů z hlediska EIA

- schvalování žádostí

- jednání s Evropskou komisí

- postoupení schválených žádostí Národnímu koordinátorovi FS (MMR).

Strukturální fondy v sektoru životního prostředí

Sektor životního prostředí bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – dále jen ERDF). ERDF - komplexním cílem je podpora hospodářské a sociální soudržnosti snižováním regionálních rozdílů a podílením se na obnově a rozvoji regionů. ERDF se podílí na „financování produktivních investic pro vytvoření a uchování pracovních míst a investic do infrastruktury“. Vzhledem k tomu, že v uplynulém finančním období představovaly výdaje tohoto fondu téměř polovinu veškerých finančních prostředků vynaložených v rámci strukturálních fondů, je zřejmé jeho dominantní postavení mezi strukturálními fondy. Výše podpory z ERDF se pohybuje v rozmezí 15–75% celkových přípustných nákladů na opatření v závislosti na typu projektu. Podporu lze využít především ve veřejném sektoru. Zmíněná podpora musí být v souladu s předpisy ES v oblasti konkurence a nesmí narušovat pravidla hospodářské soutěže, což znamená, že nelze očekávat podporu pro velké průmyslové podniky.

Operační program Infrastruktura

Hlavním programovým dokumentem pro využívání prostředků ERDF pro oblast životního prostředí je (OP Infrastruktura), vzniklý sloučením původně samostatných OP Životní prostředí a OP Doprava.
Program má čtyři priority:

  Priorita 1 – Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

  Priorita 2 – Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

  Priorita 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury

·  Priorita 4 – Technická pomoc

Životního prostředí se týká priorita 3 „Zlepšování environmentální infrastruktury“, která je prioritně zaměřena na podporu opatření pro implementaci předpisů ES a také opatření na zlepšování retenční schopnosti krajiny. V rámci této priority budou podporována následující opatření:

Typy projektů:
3.1. Obnova environmentálních funkcí území Zlepšování retenční schopnosti krajiny a revitalizace vodních toků se zřetelem na ochranu biodiverzity
3.2. Ochrana vod Výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod; budování zařízení na zpracování kalů z ČOV
3.3. Ochrana ovzduší a klimatu Zavádění šetrných technologií při spalování
Snižování emisí těkavých organických látek
3.4. Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Budování integrovaných systémů pro sběr a využití odpadů
Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží

Na OP Infrastruktura bylo vyčleněno 13,5% celkové alokace ČR pro Cíl 1, tj. 173 mil. € v letech 2004-2006 (ceny roku 1999), z toho je na prioritu 3 „Zlepšování environmentální infrastruktury“ vyčleněno 80,8 mil. €.

Řídícím orgánem OP Infrastruktura je Ministerstvo životního prostředí, které úzce spolupracuje s Ministerstvem dopravy. Implementací projektů v oblasti životního prostředí byl pověřen Státní fond životního prostředí, který tak naváže na funkci implementační agentury nástroje ISPA.
OP Infrastruktura byl zaslán v dubnu 2003 Evropské komisi, během roku 2003 bude probíhat vyjednávání programu. K vlastní

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...