dnes je 10.6.2023

Input:

290/2002 Sb., Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.4.2012

č. 290/2002 Sb., Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.4.2012
ZÁKON
ze dne 13. června 2002
o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
150/2003 Sb.
(k 23.5.2003)
v § 11 vkládá nové odst. 5 až 7, mění § 15 odst. 1
nález ÚS
211/2003 Sb.
(k 31.12.2003)
ruší ust. § 3 a § 6
485/2004 Sb.
(k 9.9.2004)
v § 13 doplňuje odst. 4, 5 a 6
1/2005 Sb.
(k 3.1.2005)
vkládá § 3, ruší slova v příloze č. 2
317/2006 Sb.
(k 30.6.2006)
vkládá § 15a a § 15b
485/2008 Sb.
(k 31.12.2008)
vkládá nový § 3a
183/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
v § 15 odst. 4 ruší druhou a třetí větu
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3a odst. 6 a ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PŘECHOD NĚKTERÝCH DALŠÍCH VĚCÍ, PRÁV A ZÁVAZKŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA KRAJE A OBCE, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍ V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY
§ 1
(1) Dnem 1. ledna 2003 přecházejí z vlastnictví České republiky (dále jen „stát”) do vlastnictví krajů věci, se kterými k 31. prosinci 2002 (dále jen „rozhodný den”) byly příslušné hospodařit1) organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonávaly k rozhodnému dni okresní úřady (dále jen „zřizovatel”), pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
(2) Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí
a) práva státu a jiné majetkové hodnoty, se kterými k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu uvedené v odstavci 1,
b) závazky státu, u nichž organizační složky státu uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni zabezpečovaly úkoly podle zvláštního právního předpisu,2)
c) práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů,3) ve kterých za stát jednaly k rozhodnému dni organizační složky státu uvedené v odstavci 1.
(3) Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byly k rozhodnému dni příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Nabývajícím krajem je kraj, na jehož území4) mají organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni své sídlo.
§ 2
(1) Dnem 1. ledna 2003 se stávají organizační složky státu uvedené v § 1 organizačními složkami kraje. Do 30. dubna 2003 je kraj povinen přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu.5)
(2) Dnem 1. ledna 2003 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Příspěvkové organizace kraje zůstávají nositeli závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2003 je kraj povinen přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6) a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.
§ 3
(1) Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7) se stává Stálá divadelní scéna se sídlem Denisova 148, 339 01 Klatovy, identifikační číslo 00075094 (dále jen „Stálá divadelní scéna”), která byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7) státní příspěvkovou organizací, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.
(2) Stálá divadelní scéna zůstává nositelem závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2005 je Plzeňský kraj povinen přizpůsobit její dosavadní zřizovací listinu náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6) a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.
(3) Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7) přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví Plzeňského kraje věci, se kterými ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7) byla příslušná hospodařit Stálá divadelní scéna.
(4) Na Plzeňský kraj dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7) zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7) příslušná hospodařit Stálá divadelní scéna.
(5) O předání a převzetí majetku státu připraví a sepíše Stálá divadelní scéna s Plzeňským krajem nejpozději do 28. února 2005 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona. Protokol je listinou, kterou nabyvatel zašle do 30. června 2005 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí.16) Nejpozději do 31. března 2005 budou k protokolu připojeny přílohy zpracované na základě výsledků mimořádné účetní závěrky provedené ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7) podle zvláštního právního předpisu,14) jejichž seznam bude v protokolu uveden. V ostatním pro tento protokol platí § 8 obdobně.
§ 3a
(1) Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7a) se stává Úrazová nemocnice v Brně se sídlem Ponávka 6, 662 50 Brno, identifikační číslo 00209813 (dále jen „Úrazová nemocnice”), která byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7a) státní příspěvkovou organizací, příspěvkovou organizací statutárního města Brna.
(2) Úrazová nemocnice zůstává nositelem závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 4 měsíců od dne, kdy se stane Úrazová nemocnice jeho příspěvkovou organizací, je statutární město Brno povinno přizpůsobit její dosavadní zřizovací listinu náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6) a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.
(3) Dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7a) přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Brna věci, se kterými ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7a) byla příslušná hospodařit Úrazová nemocnice.
(4) Na statutární město Brno dnem účinnosti zvláštního právního předpisu7a) zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byla ke dni předcházejícímu účinnosti zvláštního právního předpisu7a) příslušná hospodařit Úrazová nemocnice.
(5) O předání a převzetí majetku státu sepíše Úrazová nemocnice se statutárním městem Brnem nejpozději do 3 měsíců od dne, kdy se Úrazová nemocnice stane příspěvkovou organizací statutárního města Brna, protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona. Protokol je listinou, kterou nabyvatel zašle do 2 měsíců od jeho vyhotovení s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí16) . K protokolu budou připojeny přílohy zpracované na základě výsledků mimořádné účetní závěrky provedené podle zvláštního právního předpisu14) ke dni předcházejícímu dni, kdy se stane Úrazová nemocnice příspěvkovou organizací statutárního města Brna, jejichž seznam bude v protokolu uveden. V ostatním pro tento protokol platí § 8 obdobně.
(6) Pokud nebudou v Úrazové nemocnici poskytovány statutárním městem Brnem zdravotní služby, je statutární město Brno povinno ji bezplatně převést zpět státu. Toto ustanovení se použije i při prodeji či pronájmu Úrazové nemocnice.
§ 4
(1) Dnem 1. ledna 2003 přecházejí do vlastnictví obcí uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu (dále jen „obec”) z vlastnictví státu věci, s nimiž k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v této příloze.
(2) Na obce dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí
a) práva státu a jiné majetkové hodnoty, se kterými k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu uvedené v odstavci 1,
b) závazky státu, u nichž organizační složky státu uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni zabezpečovaly úkoly podle zvláštního právního předpisu,2)
c) práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů,3) ve kterých za stát jednaly k rozhodnému dni organizační složky státu uvedené v odstavci 1.
(3) Na obce dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byly k rozhodnému dni příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1.
§ 5
(1) Dnem 1. ledna 2003 se stávají organizační složky státu uvedené v § 4 organizačními složkami obce. Do 30. dubna 2003 je obec povinna přizpůsobit jejich zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu.5)
(2) Dnem 1. ledna 2003 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 4 příspěvkovými organizacemi obce. Příspěvkové organizace obce přitom zůstávají nositeli závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2003 je obec povinna přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu6) a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.
§ 6
(zrušen nálezem US č. 211/2003 Sb.)
§ 7
(1) Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona mohou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 a 4 nakládat s majetkem státu, s nímž jsou příslušné hospodařit, pouze v rámci jim stanoveného předmětu činnosti.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na převod vlastnictví majetku státu podle zákona o převodu majetku státu na jiné osoby.11)
(3) Výjimku z odstavce 1 může ze závažných důvodů povolit věcně příslušné ministerstvo. Tím není dotčen postup pro nakládání s majetkem státu stanovený zvláštním právním předpisem.12)
§ 8
(1) O předání a převzetí majetku státu připraví a sepíší předávající organizační složky státu a státní příspěvkové organizace s nabývajícími kraji a obcemi v období od nabytí účinnosti zákona nejpozději do 31. prosince 2002 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona.
(2) Protokol podle odstavce 1 obsahuje název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a nabyvatele a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13) Dále bude v protokolu uveden seznam příloh, které k němu budou připojeny nejpozději do 31. března 2003 na základě zpracování výsledků řádné účetní závěrky provedené k 31. prosinci 2002 podle zvláštního právního předpisu.14) K protokolu se připojí veškerá technická dokumentace k předávaným nemovitostem,15) kterou odevzdá předávající nabyvateli již ke dni podpisu protokolu. Protokol musí být podepsán vedoucím organizační složky státu nebo statutárním orgánem státní příspěvkové organizace za předávajícího a hejtmanem nebo starostou za nabyvatele. Jedno vyhotovení protokolu předávající současně zašle Ministerstvu financí.
(3) Protokol podle odstavce 1, jsou-li předmětem předání nemovitosti, je listinou, kterou nabyvatel zašle do 30. června 2003 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj nebo obec k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí.16) Pokud tak nabyvatel neučiní, zašle protokol s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj nebo obec k provedení záznamu práv do katastru nemovitostí Ministerstvo financí.
Přechod některých zřizovateských a zakladatelských funkcí
§ 9
Dnem 1. ledna 2003 přísluší výkon funkce zřizovatele státních příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu Ministerstvu kultury, v příloze č. 3 Ministerstvu zdravotnictví. Ustanovení § 1 a 2 se nepoužijí.
§ 10
Dnem 1. ledna 2003 přísluší výkon funkce zakladatele státních podniků17) včetně státních podniků v likvidaci, u nichž tuto funkci k rozhodnému dni vykonávaly okresní úřady, Ministerstvu pro místní rozvoj.
§ 11
Přechod majetku do správy Pozemkového fondu České republiky
(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí z okresních úřadů do správy Pozemkového fondu České republiky (dále jen „Pozemkový fond”) pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond a nebo do něj náleží podle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, pokud tento majetek stát nabyl po 24. červnu 1991, s výjimkou pozemků, které Pozemkový fond podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku nespravuje,18) a pokud tento zákon dále nestanoví jinak.
(2) Na Pozemkový fond současně přecházejí práva a závazky s tímto majetkem související.
(3) Podle odstavce 1 nepřecházejí do správy Pozemkového fondu pozemky, pokud tvoří jeden funkční celek s obytnými budovami a jinými stavbami, které neslouží a nejsou určeny k zemědělské výrobě.
(4) O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 1 sepíší okresní úřady a Pozemkový fond do 31. prosince 2002 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo okresního úřadu a Pozemkového fondu a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13) Protokol podepisuje přednosta okresního úřadu a osoba pověřená statutárním orgánem Pozemkového fondu.
(5) Dnem 1. července 2003 přecházejí do správy Pozemkového fondu pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náležejí podle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, s nimiž ke dni 30. června 2003 je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(6) Podle odstavce 5 nepřecházejí do správy Pozemkového fondu pozemky uvedené v § 17 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. Do správy Pozemkového fondu podle odstavce 5 rovněž nepřecházejí pozemky, pokud tvoří jeden funkční celek s obytnými budovami a jinými stavbami, které neslouží a nejsou určeny k zemědělské výrobě.
(7) O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 5 sepíše Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkový fond do 30. června 2003 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkového fondu a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13)
(8) Protokol podle odstavce 4 a 7 je listinou, kterou Pozemkový fond zašle s ohlášením vzniku správy podle tohoto zákona k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16)
§ 12
Přechod majetku do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
(1) Dnem 1. ledna 2003 přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „pojišťovna”)
a) nemovité věci užívané pojišťovnou na základě práv, kterých nabyla podle zvláštního zákona jako právní nástupce správy všeobecného zdravotního pojištění zřízené při Ministerstvu zdravotnictví České republiky,19)
b) nemovité věci užívané pojišťovnou na základě smluv o převodu práva hospodaření s národním majetkem, uzavřených před 31. prosincem 1993 mezi pojišťovnou jako nabyvatelem a převodci tohoto majetku.
(2) Nemovité věci, které přecházejí do vlastnictví pojišťovny, musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni převodu vlastnictví věcí podle odstavce 1. Stanou-li se před uplynutím této doby pro pojišťovnu nepotřebnými, musí být nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu. Organizační složkou státu příslušnou k přijetí nabídky je věcně příslušné ministerstvo. Pokud stát nepřijme písemnou nabídku pojišťovny ve lhůtě tří měsíců od jejího doručení, naloží pojišťovna s těmito věcmi podle svého uvážení.
(3) O předání a převzetí majetku státu sepíší původní předávající organizační složky státu a ostatní příspěvkové organizace s pojišťovnou nejpozději do 31. prosince 2002 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona. Protokol obsahuje název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a pojišťovny a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13) Protokol musí být podepsán vedoucím organizační složky státu nebo statutárním orgánem státní příspěvkové organizace za předávajícího a statutárním zástupcem pojišťovny za nabyvatele. Jedno vyhotovení protokolu předávající současně zašle Ministerstvu financí.
(4) Protokol podle odstavce 3 je listinou, kterou pojišťovna zašle do 30. června 2003 s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na pojišťovnu k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16) Pokud tak pojišťovna neučiní, zašle protokol s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na pojišťovnu k provedení záznamu do katastru nemovitostí Ministerstvo financí.
§ 13
Příslušnost Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky hospodařit s pozemky, které jsou součástí zvláště chráněných území
(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přísluší Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura”) hospodařit

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...