dnes je 17.7.2024

Input:

48/1982 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 48/1982 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce
ze dne 15. dubna 1982,
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
324/1990 Sb.
(k 1.11.1990)
ruší část šestou
207/1991 Sb.
(k 31.5.1991)
mění, doplňuje § 1 odst. 1, § 241 odst. 3
352/2000 Sb.
(k 13.10.2000)
mění § 1 odst. 2 a číslování poznámek pod čarou
192/2005 Sb.
(k 7.6.2005)
ruší oddíl druhý a třetí části první, část druhou, třetí, pátou a třináctou, § 241 a přílohu č. 1
250/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
ruší část sedmou, devátou a jedenáctou
Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s Českou odborovou radou a příslušnými ústředními orgány:
PRVNÍ ČÁST
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
První oddíl
§ 1
Rozsah platnosti
(1)  Vyhláška stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizaci podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce a právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů6) (dále jen „organizace”) ve své výrobní i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit.
(2)  Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona1) a nařízení vlády2) a na činnosti, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy3) na technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku národní obrany, dopravy a spojů a na vybrané objekty ministerstev vnitra.4)
Druhý oddíl
(zrušen č. 192/2005 Sb. k 7.6.2005)
Třetí oddíl
(zrušen č. 192/2005 Sb. k 7.6.2005)
DRUHÁ ČÁST
(zrušena č. 192/2005 Sb. k 7.6.2005)
TŘETÍ ČÁST
(zrušena č. 192/2005 Sb. k 7.6.2005)
ČTVRTÁ ČÁST
ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ
První oddíl
Obrábění kovů
§ 54
Společná ustanovení
(1)  Rotující upínací zařízení a nástroje použité u strojů k třískovému obrábění kovů musí být provedeny tak, aby při brždění nebo při opačném smyslu otáčení nedošlo k jejich samovolnému uvolnění.
(2)  Pneumatická, hydraulická nebo elektromagnetická upínací zařízení musí být opatřena ochranným zařízením, které znemožní, aby při přerušení dodávky energie došlo k ohrožení bezpečnosti práce nebo k provozní nehodě.
(3)  Ruční ovládací části - pokud je netvoří hladká plná ovládací ruční kola bez rukojeti - musí být opatřeny samočinným vypínáním, které zabrání jejich nucenému otáčení při strojním pohonu.
(4)  Upínání a snímání přípravků, přístrojů, nástrojů a obrobků, které pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují bezpečnou ruční manipulaci a jejich ustavení ve stroji, musí být zajištěno buď použitím vhodného zařízení pro manipulaci, nebo pomocí další osoby.
(5)  Vzduchové pistole používané k očistění strojů a obrobků a upínacích přípravků musí být opatřeny ochranným zařízením, které zabrání úrazu pracovníka odlétajícími látkami.
(6)  Vstupovat na upínací plochu stolu, desky nebo do jiného nebezpečného prostoru při obrábění velkých obrobků za účelem měření, kontroly nebo provedení jiných podobných úkonů se smí jen tehdy, jsou-li tyto části stroje v klidu.
(7)  Při kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a měření, nejsou-li tyto činnosti prováděny automaticky, se musí zastavit vřeteno (smykadlo) a

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...